Recent comments

Breaking News

Showing posts with label I imagine your smiling face.. Show all posts
Showing posts with label I imagine your smiling face.. Show all posts

For my Love

July 24, 2013
... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...

I imagine your smiling face.

July 01, 2013
तु जेव्हा हसतेस, आणखीन सुंदर दिसतेस तु जेव्हा रुसतेस, भलतीच प्रेमळ दिसतेस तु जेव्हा फुगतेस, काटकोनात बसतेस तु जेव्हा शांत बसतेस, फारच र...