Header Ads

Showing posts with label मैञी. Show all posts
Showing posts with label मैञी. Show all posts

मैञी

September 22, 2015
तुझे हदय् आणी  माझे हदय् एकरूप व्हावे जखम मला व्हावी आणी कळ तुला यावी  ........................... प्रश्न मला येतील  पन उत्तर तु व्हावे कळ...Read More
Powered by Blogger.