रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला

मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उदास हो...

Read more »

आठवण आली नाही आठवण आली नाही

विसराव म्हटले पण विसरता येत नाही आठवणीच आभाळ मोकळ होतच नाही. आठवण आली नाही अस झालच नाही. आठवायला विसराव लागत विसरता माञ आलच नाही. ...

Read more »

 आठवणीतं तरी येऊ नकोस आठवणीतं तरी येऊ नकोस

राणी सारखं सारखं  स्वप्नात येऊ नकोस.. या ह्रदयाच्या  स्पदनांना वाढवू नकोस.. संपलय गं आता सगळं  पुन्हा तुझे भास होऊ देऊ नकोस.. या वेड्य...

Read more »
 
Top