Header Ads

Showing posts with label आठवण आली नाही. Show all posts
Showing posts with label आठवण आली नाही. Show all posts

रागवू नकोस मला

December 17, 2013
मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उदास हो...Read More

आठवण आली नाही

October 31, 2013
विसराव म्हटले पण विसरता येत नाही आठवणीच आभाळ मोकळ होतच नाही. आठवण आली नाही अस झालच नाही. आठवायला विसराव लागत विसरता माञ आलच नाही. ...Read More

आठवणीतं तरी येऊ नकोस

January 03, 2012
राणी सारखं सारखं  स्वप्नात येऊ नकोस.. या ह्रदयाच्या  स्पदनांना वाढवू नकोस.. संपलय गं आता सगळं  पुन्हा तुझे भास होऊ देऊ नकोस.. या वेड्य...Read More
Powered by Blogger.