आज वाटेत चालतांना. आज वाटेत चालतांना.

आज वाटेत चालतांना जरा एकटेपणा जाणावला, फ़ार काही नाही डोळ्यांचा काठ तेवढा पाणवला, वाटेवर होत्या तुझ्या पाउलखुणा, मनातं मात्र त्यांचा अभाव...

Read more »
 
Top