Recent comments

Breaking News

Showing posts with label आज पुन्हा ती भेटली. Show all posts
Showing posts with label आज पुन्हा ती भेटली. Show all posts

एखादाच असतो

November 26, 2013
नशीबवान तर सगळेच असतात  नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात  दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात  कर्तुत्...

आज पुन्हा ती भेटली

April 09, 2012
आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली. पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची.. साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण...

अनपेक्षित भेट

March 07, 2011
आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......