Header Ads

Showing posts with label आज काही सांगायचय. Show all posts
Showing posts with label आज काही सांगायचय. Show all posts

सांगायचे आहे तुला

August 23, 2013
जरा ऐक ना, काही सांगायचे आहे तुला.......तुला भेटताना होणारी ह्रुदयाची धडधड ऐकवायची आहे तुला, तुला पाहताना हळूच झुकणारी माझी नजर दाखवायची ...Read More

आज काही सांगायचय

July 25, 2013
ऐकणार असशील तर, आज काही सांगायचयं.. देणार असशील तर, आज काही मागायचयं, खुप झाले दुरुन इशारे, खुप झाले खोटे बहाणे.. जवळ येऊन आज, काही बोलायचय...Read More
Powered by Blogger.