ओठातून आज तुझ्या ओठातून आज तुझ्या

ओठातून आज तुझ्या,  माझं नाव आलं... गुपित आपलं आता,  सा-यांनाच ठाव झालं... 

Read more »

सांगायचे आहे तुला सांगायचे आहे तुला

जरा ऐक ना, काही सांगायचे आहे तुला.......तुला भेटताना होणारी ह्रुदयाची धडधड ऐकवायची आहे तुला, तुला पाहताना हळूच झुकणारी माझी नजर दाखवायची ...

Read more »

आज काही सांगायचय आज काही सांगायचय

ऐकणार असशील तर, आज काही सांगायचयं.. देणार असशील तर, आज काही मागायचयं, खुप झाले दुरुन इशारे, खुप झाले खोटे बहाणे.. जवळ येऊन आज, काही बोलायचय...

Read more »
 
Top