असावे कुणीतरी. असावे कुणीतरी.

वाटते ना असावे कुणीतरी बावळटासारखे वागणारे वेड्यासारखा वागेल पण तेवढेच वेड्यासारखे प्रेम करणारे वाटते ना असावे कुणीतरी कितीही कामात असले त...

Read more »
 
Top