मुलगा प्रेमात पडलाच मुलगा प्रेमात पडलाच

एक मुलगा एखाद्या मुलीला कसा पटवतो- 1. तिचा आदर करतो.2. तिची काळजी घेतो. 3. तिच्यावर प्रेम करतो.4. तिच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहतो. 5.तिला ...

Read more »

असा मुलगा असतो असा मुलगा असतो

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात एक तरी, असा मुलगा असतो.. ज्याला ती कधीचं विसरू शकत नाही.. ...  ... ... आणि..?????  प्रत्येक मुल...

Read more »

मुले असतातच असे मुले असतातच असे

मुले असतातच असे .... मुले .........असतातच असे .... एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे, ती आपली होऊ शकत नाही हे माहीत असून फ़क्त तिच्याव...

Read more »
 
Top