Header Ads

Showing posts with label असली तरी सुखी असावी.. Show all posts
Showing posts with label असली तरी सुखी असावी.. Show all posts

असली तरी सुखी असावी

January 04, 2010
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण ...Read More
Powered by Blogger.