Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असत कोणीतरी.. Show all posts
Showing posts with label असत कोणीतरी.. Show all posts

असत कोणीतरी.

March 16, 2013
पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सगळे विझल्यावर का जळत असत कोणीतरी.. सगळ ज...