असत कोणीतरी. असत कोणीतरी.

पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सगळे विझल्यावर का जळत असत कोणीतरी.. सगळ ज...

Read more »
 
Top