Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असच चालत रहायच.. Show all posts
Showing posts with label असच चालत रहायच.. Show all posts

असच चालत रहायच.

May 26, 2012
स्वप्न पाहिली आकाशाची भूमीच आली हाती समजत नाही हे जीवन आपण जगतोय कशासाठी? मनाला जेव्हा शुद्ध आली तेव्हा सापडली वाट वाट कसली हो ती जिला नाही...