विचार कर रे परत येण्याचा विचार कर रे परत येण्याचा

आपणच ठरवल होत ना रे कधीच सोडायची नाही साथ एकमेकांची पण, आयुष्यात कुठे काय ते मोठे वादळ आले तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न तर कर मी स्...

Read more »

जिवापार प्रेम करावस वाटत जिवापार प्रेम करावस वाटत

 तुला चोरून बघताना मला खुप बर वाटत तुझ्या मागुन फिरताना तुझ्या सोबत फिरावस वाटत तुझ ते निरागस हास्य निहारून पहावस वाटत हातात हात घालून...

Read more »

प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करा हव्यास नको

एकदा एक मुलगा आणि एक मुलगी बागेत हातात हात,गळ्यात गळे घालून बसलेले असतात त्याच बागेत एका वयस्कर जोडपे येते,हे त्या तरुण जोडप्याला काळातच न...

Read more »

हे असच चालायचं हे असच चालायचं हे असच चालायचं हे असच चालायचं

हे असच चालायचं हे असच चालायचं, आम्ही तुमच्याकडं बघायचं तुम्ही आमच्याकड बघुन नबघितल्यासारखं करायच. हे असच चालायचं हे असच चालायचं, ... ...

Read more »

नेहमी असंच घडणार आहे नेहमी असंच घडणार आहे

हे फक्त माझ्याचसोबत तुझ्याबरोबरची प्रत्येक भेट 'ते' न बोलताच संपणार आहे? भेट-वेळ रोजची ठरलेलीच  तरी अजून काय ठरणार आहे? बोलायचं ...

Read more »

 समजत नसत समजत नसत

करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत... उमगल तरी समजत नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत... प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते ती फक्त त...

Read more »

 जगणार नाही जगणार नाही

माझं असं काय चुकलं की तुझं माझ्यावरचं प्रेमचं संपलय? मला जे समजायच ते मी समजलो आहे, आज तुला मी नकोआहे, हे तुझ्या वगण्यावरुन जाणवलं आहे तर...

Read more »

असं प्रेम करावं असं प्रेम करावं

असं प्रेम करावं थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम करावं थोडं रुसावं थोडं हसावं, असं प्रेम करावं... गुपचुप फोन वर बोलावं, कोणाची नज़र...

Read more »
 
Top