Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असच करायचं रोज. Show all posts
Showing posts with label असच करायचं रोज. Show all posts

प्रेम करा हव्यास नको

November 24, 2013
एकदा एक मुलगा आणि एक मुलगी बागेत हातात हात,गळ्यात गळे घालून बसलेले असतात त्याच बागेत एका वयस्कर जोडपे येते,हे त्या तरुण जोडप्याला काळातच न...

समजत नसत

August 16, 2013
करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत... उमगल तरी समजत नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत... प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते ती फक्त त...

जगणार नाही

July 30, 2013
माझं असं काय चुकलं की तुझं माझ्यावरचं प्रेमचं संपलय? मला जे समजायच ते मी समजलो आहे, आज तुला मी नकोआहे, हे तुझ्या वगण्यावरुन जाणवलं आहे तर...

असं प्रेम करावं

May 27, 2012
असं प्रेम करावं थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम करावं थोडं रुसावं थोडं हसावं, असं प्रेम करावं... गुपचुप फोन वर बोलावं, कोणाची नज़र...