असं फक्त प्रेमच प्रेमच असतं...... असं फक्त प्रेमच प्रेमच असतं......

असं फक्त प्रेम असंत त्याला हृदयातचं जपायचं असतं सुखाचा महासागर, दुःखाचा डोंगर हास्याचा फुलोरा, कोसळणारा अश्रुंचा मनोरा फुलपाखरासारखं च...

Read more »
 
Top