अशीच यावी वेळ एकदा. अशीच यावी वेळ एकदा.

अशीच यावी वेळ एकदा................ अशीच यावी वेळ एकदा स्वप्नी देखील नसताना.. असे घडावे अवचीत काही तुझ्या समीप मी असताना.. अशाच एका संध्य...

Read more »
 
Top