ती कारण होती ती कारण होती

मी हसत होतो, ती हसवत होती, मी फसत होतो, ती फसवत होती..... मी चिडत होतो, ती चिडवत होती, मी रडत होतो, ती रडवत होती..... मी बोलत होतो, ती विच...

Read more »

अशीच नाती मी जपणार . अशीच नाती मी जपणार .

काही असतात अशाआठवणी, ज्या मनात वसुनी राहतात, कोण कुठली माणसे काही, आपलीशी मग वाटतात, असेच नाते माझे जुडले, होते जे अनोळखी, वेगवेगळे जरी किना...

Read more »
 
Top