फक्त तू फक्त तू

फक्त तू.. शांत शांत दिसणारी, अन खूप गोड हसणारी... कधी कधी अबोल ,तर कधी कधी खूप बोलणारी... कसल्यातरी विचारात ,नेहमीच गुंग असणारी.....

Read more »

अशी गोड तू. अशी गोड तू.

फुलांनी पुन्हा चूर लाजून व्हावे अशी गोड तू निशेने नव्या मंद गंधात न्हावे अशी गोड तू अशी तारकांनी असूया करावी तुला पाहता, सदा चंद्र-सूर्यात ...

Read more »
 
Top