Header Ads

Showing posts with label अशी गोड तू.. Show all posts
Showing posts with label अशी गोड तू.. Show all posts

फक्त तू

January 04, 2014
फक्त तू.. शांत शांत दिसणारी, अन खूप गोड हसणारी... कधी कधी अबोल ,तर कधी कधी खूप बोलणारी... कसल्यातरी विचारात ,नेहमीच गुंग असणारी.....Read More

अशी गोड तू.

May 26, 2012
फुलांनी पुन्हा चूर लाजून व्हावे अशी गोड तू निशेने नव्या मंद गंधात न्हावे अशी गोड तू अशी तारकांनी असूया करावी तुला पाहता, सदा चंद्र-सूर्यात ...Read More
Powered by Blogger.