अशी काही हसतेस तू . अशी काही हसतेस तू .

अशी काही हसतेस तू जणू काही आनंदाची चौफेर उधळणच  करतेस तू .... जणू श्रुष्टीला नवचैतन्यच  बहाल करतेस तू....... अशी काही लाजतेस तू.... जण...

Read more »
 
Top