Header Ads

Showing posts with label अवघड जातोय. Show all posts
Showing posts with label अवघड जातोय. Show all posts

का असी घाबरतेस

October 15, 2013
ठाउक आहे मला तु हि  माझ्यावर प्रेम करतेस, पण प्रेम करते तुझ्यावरच  हे गुपीत मनातल ओठावर आणन्यास थोडी घाबरतेस समोर येताच मी नकळत  गालात...Read More

यश मात्र अटळ असते

September 28, 2013
कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...Read More

अवघड जातोय

September 25, 2013
किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...Read More

जाणवायला लागलाय

August 06, 2013
घेना अस मिठीत कि जग विसरायला होईल.. जग खूप वाईट आहे जाणवायला लागलाय... प्रेमात का माहित खूप त्रास पण त्या नंतर मिळणारा आनंद जाणवायला लागल...Read More

सांगना का असे घडावे

July 24, 2013
सांगना का असे घडावे? मी पाहता नभी मेघही सरावे मेघाळलेल्या नभीक्षणात चांदणे खुलावे... सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ...Read More

नसतेस घरी तू जेंव्हा

May 25, 2012
नसतेस घरी तू जेंव्हा जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे संसार फाटका होतो. नभ फाटून वीज पडावी कल्लॊळ तसा ऒढवतो, ही धरा दिशाह...Read More
Powered by Blogger.