Header Ads

Showing posts with label अखेर मी जिंकलो. Show all posts
Showing posts with label अखेर मी जिंकलो. Show all posts

नाजुक फुलासारखी

September 09, 2014
मैत्रीण माझी नाजुक फुलासारखी  वाऱ्याबरोबर डोलणाऱ्या इवलाश्या रोपटयासारखी हसण तिच खळखळणाऱ्या झऱ्यासारख  मनही तिच त्यातील निर्मळ पाण्यासार...Read More

ती जिंकायची

July 30, 2013
फुलाने अपेक्षा केली का कधी काट्या कङून आधाराची ? जमिनीने कधी वाट पाहिली का आभाळाच्या सावलीची? किना-याला वाटली का कधी भिती समुद्राच्या पाण...Read More
Powered by Blogger.