Recent comments

Breaking News

Showing posts with label अंतरी ऊरून आहे. Show all posts
Showing posts with label अंतरी ऊरून आहे. Show all posts

मनाला आधार देऊन पहा

December 01, 2013
कोणाच्या तरी मनात घर करून राहता आलेतर पहा,कोणावर प्रेम करता आले तर पहा,स्वःतासाठी सगळेच जगतात,जमलचं तर दुसऱ्यासाठी जगुन पहा,वेलीला ही आधार ल...

प्रेम आंधळ नसतं

October 18, 2013
 प्रेम कधीच आंधळ नव्हत कुणी दचकल तर कुणी उडाल असेल पण मी अनुभवान सांगतो प्रेम आंधळ नसतं अख्ख जग त्याला आंधळ म्हणत असत पण दिसत तसं नसतं प्र...

अंतरी ऊरून आहे

September 30, 2013
आठवते आपली ती पहिली भेट एकमेकांकडे बघण्यासही लाजलो होतो हळूहळू नजर एकमेकांकडे वळताच आपण जागेपणीच निजलो होतो आठवते आपली ती पहिली ... भेट...

यश मात्र अटळ असते

September 28, 2013
कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...