Header Ads

Showing posts with label "शब्दान्ची" गरज नसते. Show all posts
Showing posts with label "शब्दान्ची" गरज नसते. Show all posts

प्रेम म्हणजे

January 24, 2015
प्रेम म्हणजे अर्धी-अर्धी खाल्लेली पाणीपुरी, प्रेम म्हणजे स्वप्नासारखी दुनिया, खरीखुरी. प्रेम म्हणजे हॉटेल, डिस्क, आणिप्रेजेंट्स भा...Read More

कुठं तरी थांबवायला हवं

February 01, 2014
स्वप्न प्रत्यक्षात उतरायला बऱ्याच गोष्टींची गरज असते. त्या सर्व गोष्टी आपल्याला हव्या तशा आणि हव्या त्या वेळी हाताशी याव्या लागतात.त्या येत...Read More

समजत नसत

August 16, 2013
करताना ते कळत नसत आणि केल्यावर ते उमगत नसत... उमगल तरी समजत नसत पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत... प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते ती फक्त त्...Read More
Powered by Blogger.